۶۰ تن پولیس محلی امروزسندهای فراغت را بدست آوردند - مقام ولایت بادغیس

۶۰ تن پولیس محلی امروزسندهای فراغت را بدست آوردند

به روز دوشنبه ( ۲۵ قوس ) ۶۰ تن پولیس محلی طی محفل خاصی درمرکز ولایت لوگرسندهای فراغت شان را بدست آوردند،

سمونوال محمدفیروز محرابی امرتعلیم وتربیه قوماندانی امنیه لوگر به آژانس باختر گفت که این سربازان مدت یک ماه  درکندک تعلیمی وتربیتی پولیس ولایت لوگربا هماهنگی وهمکاری قومندانی امنیه ولایت لوگر آموزش دیده اند که ازطرف استادان داخلی وبا همکاری مشاورین خارجی آموزش های مسلکی را دربخش های تکتیک سلاح،مخابره ودربخش های فرهنگی و عقید تی فراگرفته اند.

آمرتعلیم وتربیه قوماندانی امنیه افزود که فارغین این دوره آموزشی جهت انجام وظیفه وخدمت به مردم  به ولسوالی محمدآغه، برکی ومرکز ولایت لوگراعزام می گردند،منبع افزود که پروسه تعلیم وتربیه پولیس محلی دراکادمی تعلیم وتربیه قومندانی دوام دارمیباشد.

حاجی نیازمحمد امیری والی ولایت لوگر ومل پاسوال عبدالحکیم اسحاق زی قوماندان امنیه این ولایت بلنوبه درپروگرام که بدین مناسبت درتولی تعلیمی قوماندانی امنیه لوگربرگزارشده بود صحبت نموده وپولیس محلی را سفیر ارگانهای نظامی درقرا وقصبات خوانده واز انها خواست تا بامردم ازاخلاق نیک ورفتارخوب کاربگیرند.

والی لوگرافزایش پولیس محلی را درقراوقصبات این ولایت ممد عنوان نموده ونقش آنهارا درتأمین امنیت نهایت موثردانست.

این درحالی است که دوماه قبل نیزسی تن پولیس محلی ازمرکزتعلیمی یاد شده درولسوالی محمدآغه فارغ  وبه وظایف شان درنکات مختلف لوگرگماشته شدند.